Browse the Ringtones  by "G"
A : B : C : D : E : F : G : H : I : J : K : L : M : N : O : P : Q : R : S : T : U : V : W : X : Y : Z
 
Galan Goriyan
(Tempo 140)

Nokia Composer

8a1 8a1 8a1 8b1 8b1 8c2 8c2 8c2 4c2 4a1 8b1 8c2 4c2 8b1 8a1 8g1 8g1 8g1 8a1 8a1 8a1 2a1 4d2 4d2 4d2 4d2 4c2 4e2 8e2 8d2 4c2 8c2 4f2 8e2 8d2 8c2 4b1 4a1 2c2 4- 8b1 8a1 4g1 4g1 4b1 1d2 4c2 4b1 4a1 1a1

Key Press Format

6 8 6 6 7 7 1 * 1 1 1 9 6 * * 7 8 1 * 1 9 7 * * 8 6 5 5 5 6 6 6 6 9 9 2 * 8 2 2 2 1 3 3 8 2 1 9 1 8 4 9 3 8 2 1 7 * * 9 6 1 * 9 0 8 7 * * 8 8 6 5 9 5 7 2 * 9 9 1 8 8 7 * * 6 6 9 9

Ghanan Ghanan
(Tempo 90)
Nokia Format

16a1 16a1 16a1 16e2 16e2 16e2 16e2 16e2 16#c2 16d2 16g2 16e2 16c2 32d2 32c2 16b1 16a1 16a1 16a1 16a1 16e2 16e2 16e2 16e2 16e2 16#c2 16d2 16g2 16e2 16c2 32d2 32c2 16b1 16a1

Key Press Format

688, 6, 6, 3*, 3, 3, 3, 3, 1#, 2, 5, 3, 1, 28, 1, 79**, 6, 6, 6, 6, 3*, 3, 3, 3, 3, 1#, 2, 5, 3, 1, 28, 1, 79**, 6

Ghar Aaya Mere Pardesi (Tempo 112)Nokia Composer

4e2 4f2 4g2 16a2 16b2 4a2 16- 16b2 16c3 8b2 8a2 4g2 16a2 16b2 4a2 16- 16b2 16c3 8b2 8a2 8g2 16a2 16b2 8a2 8g2 8f2 16g2 16a2 8g2 8f2 4a2 16g2 16f2 8.e2 8- 4g2 8a2 16g2 16a2 4b2 8a2 8g2 8g2 8a2 8g2 8f2 4.a2 8- 4f2 8g2

Key Press Format

3 * 4 5 6 8 8 7 6 9 9 0 8 8 7 8 8 1 * 7 * * 9 6 5 9 6 8 8 7 6 9 9 0 8 8 7 8 8 1 * 7 * * 9 6 5 6 8 7 6 9 5 4 5 8 6 5 9 4 6 9 5 8 8 4 3. 9 0 5 9 6 8 5 8 6 7 9 9 6 8 5 5 6 5 4 6. 9 0 8 4 5 8

Ghar Kab Aaoge -  Tempo 90bpmNokia Composer

4-, 16c1, 8c1, 8c1, 4a1, 4g1, 4a1, 16c1, 8c1, 8c1,  4a1, 4g1, 4a1, 16f1, 16f1, 16e1, 16d1, 16c1, 4d1, 8e1, 8c1, 4d1, 16f1, 16f1, 16e1, 16d1, 16c1, 4d1, 8e1, 8c1, 4d1, 16g1, 8g1, 8g1, 4g1, 16a1, 8a1, 8g1, 4g1, 16a1, 8a1, 8g1, 4c2, 4#a1, 4a1

Key Press Format

0, 188, 19, 1, 69, 5, 6, 188, 19, 1, 69, 5, 6, 488, 4, 3, 2, 1, 299, 38, 1, 29, 488, 4, 3, 2, 1, 299, 38, 1, 29, 588, 59, 5, 59, 688, 69, 5, 59, 688, 69, 5, 19*, 6**#, 6

Gori Nal Ishq Mitha
(Tempo 180)
Nokia Composer

8e1 8g2 4g1 8e1 8g1 8g1 8g1 8g1 8- 8g1 8- 8g1 8a1 8- 8e1 8e1 8g1 8g1 8e1 8e1 8g1 8g1 8g1 4g1 8g1 8- 8g1 8a1 8- 8g1 8a1 8- 4b1 4b1 8b1 8a1 4g1 4b1 4a1 4a1 8g1 8a1 8b1 8- 4b1 8b1 8a1 4a1

Key Press Format

38, 5*, 59**, 38, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 5, 59, 58, 0, 5, 6, 0, 5, 6, 0, 79, 7, 78, 6, 59, 7, 6, 6, 58, 6, 7, 0, 79, 78, 6, 69

G.T Road Te
(Tempo 200)
Nokia Composer

4e1, 8e1, 4e1, 8f1, 4f1, 8g1, 4.g1, 4.f1, 4e1, 4.e1, 8g1, 4g1, 8f1, 4f1, 8e1, 4d1, 8e1, 4e1, 8e1, 2.e1, 4c1, 8e1, 4e1, 8f1, 4f1, 2g1, 4e1, 8e1, 4e1, 8g1, 4.g1, 4.f1, 4e1, 4.e1, 8g1, 4g1, 8f1, 4f1, 8e1, 4d1, 8e1, 4e1, 8e1, 2e1

Key Press Format

3, 38, 39, 48, 49, 58, (hold 5)9, (hold 4), 3, (hold 3), 58, 59, 48, 49, 38, 29, 38, 39, 38, (hold 3)99, 18, 38, 39, 48, 49, 59, 38, 38, 39, 58, (hold 5)9, (hold 4), 3, (hold 3), 58, 59, 48, 49, 38, 29, 38, 39, 38, 399

Gum Hain Kisi Ke Pyar Main
(Tempo 100 bpm)


Noklia Composer

8.#a2, 16.a2, 16.#a2, 8.a2, 16.g2, 16.g2, 8.g2, 16.g2, 16.g2, 8.g2, 2g2, 8.a2, 8.#a2, 16.c2, 1#g2, 16f2, 4f2, 8.g2, 2f2, 16.f2, 16.f2, 8.g2, 16.f2, 8.#a2, 16.#g2, 16#a2, 16.#a2, 16#a2, 8.#a2, 16.#a2, 1a2, 8.g2, 8f2

Key Press Format

(hold 6)8*#, (hold 6)8, (hold 6)#, (hold 6)9, (hold 5)8, (hold 5), (hold 5)9, (hold 5)8, (hold 5), (hold 5)9, 599, (hold 6)88, (hold 6)#, (hold 1)8, 59999#, 48888, 499, (hold 5)8, 499, (hold 4)888, (hold 4), (hold 5)9, (hold 4)8, (hold 6)9#, (hold 5)8#, 6#, , (hold 6)#, 6#, , (hold 6)9#, (hold 6)8#, 69999, (hold 5)888, 4

Gyaarah Baje Ya Baarah Baje
(Tempo 90)
Nokia Composer

8g2 16g2 8g2 8f2 8g2 8g2 8f2 8g2 16g2 8g2 8f2 16a2 16#a2 16#a2 16a2 16#a2 2a2 8d3 8d3 16c3 16#a2 8c3 16c3 8c3 16#a2 16a2 16#a2 8#a2 16#a2 8#a2 16a2 16g2 8g2 2a2 16f2 16g2 16g2 16a2 8- 16a2 16#a2 16a2 16g2 16g2 4g2 16f2 16g2 16a2

Key Press Format

5 * 8 5 8 5 9 4 5 5 4 5 5 8 5 9 4 6 8 6 # 6 # 6 6 # 6 9 9 9 2 * 8 8 2 1 8 6 # * * 1 * 9 1 8 1 9 6 # * * 8 6 6 # 6 # 9 6 # 8 6 # 9 6 8 5 5 9 6 9 9 4 8 8 8 5 5 6 0 9 6 6 # 6 5 5 5 9 9 4 8 8 5 6